PRIVACY STATEMENT

FlexFirst BV - opgemaakt te Best op 30 januari 2018

 

Als u ervoor kiest om ons vrijwillig informatie te verschaffen, zullen wij deze informatie gebruiken in overeenstemming met dit Privacybeleid.

 

1. Inleiding

FlexFirst hecht veel waarde aan zorgvuldige en veilige omgang met privacygevoelige informatie van haar websitebezoekers, kandidaten, flexkrachten, werknemers, zelfstandigen, voormalig medewerkers, klanten en andere belanghebbenden. Om die reden heeft FlexFirst dit Privacy Statement opgesteld. De door u aan FlexFirst toevertrouwde persoonlijke informatie behandelen en beveiligen we uiterst zorgvuldig. Met dit Privacy Statement geven we u inzicht in hoe FlexFirst in voorkomende situaties conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) met uw persoonsgegevens omgaat.

 

2. Wie zijn wij?

Als we het over FlexFirst hebben dan hebben we het over de juridische entiteit FlexFirst BV, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 17265194. FlexFirst is onderdeel van de FlexFirst Holding BV. FlexFirst is met haar hoofdkantoor gevestigd te Best, Bedrijfsweg 1, 5683 CM en is met haar groepsmaatschappijen verantwoordelijk voor de gegevensverwerkingen (verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG). Daarmee heeft FlexFirst het zeggenschap over de verwerking van de persoonsgegevens en stelt het doel en de middelen voor de verwerking vast.

 

FlexFirst schakelt soms andere bedrijven in om diensten voor haar uit te voeren. FlexFirst blijft in deze situaties verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Met deze bedrijven maakt FlexFirst contractuele afspraken over de omgang van uw persoonsgegevens, zodat uw privacy gewaarborgd blijft.             

 

3. Technische informatie en cookies

Wanneer u onze website bezoekt, dan verzamelt de website automatisch informatie over de (apparaten van) onze bezoekers. Het gaat hierbij bijvoorbeeld over informatie met welk apparaat u de website bezoekt, het IP-adres van uw apparaat, het IP-adres van uw Internet Service Provider, het besturingssysteem dat u gebruikt, datum en tijd van uw bezoek, het internetadres van de website vanwaar u rechtstreeks bent doorgelinkt, de door u bezochte pagina's en de informatie die u heeft bekeken op de website, de geo-locatie waar u zich bevindt en het materiaal dat u opstuurt naar en downloadt van de website. Wij gebruiken deze technische informatie voor het beheer van de website en ter verbetering van de kwaliteit en effectiviteit van onze website. Deze gegevens geven FlexFirst en adverteerders inzicht in browseractiviteiten en -patronen van onze gebruikers; hierbij wordt jouw identiteit of die van enige persoon niet vermeld.

 

FlexFirst maakt gebruik van cookies en webstatistieken. Zo zijn wij in staat te bekijken hoe bezoekers onze website gebruiken. Zodoende kunnen wij onze website beter aanpassen op de gebruiksvoorkeuren van onze bezoekers. Cookies zijn kleine stukjes informatie die op uw computer worden opgeslagen. Bij een volgend bezoek aan onze website worden deze kleine stukjes informatie herkend wat uw bezoek eenvoudiger maakt. Meer over ons cookiebeleid leest u HIER.

 

4. Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?

In de volgende gevallen is het ons toegestaan uw gegevens te bewaren en verwerken:

 

 

5. Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden gebruikt om de aan u aangeboden hr-diensten zo goed mogelijk te kunnen verlenen, waaronder uitzenden, detachering, bemiddeling, payroll, salarisadministratie en werving & selectie. FlexFirst gebruikt uw gegevens voor onderstaande doeleinden:

 

6. Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?

We verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening; een deel van deze gegevens is verplicht om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening. Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen vanuit opdrachtgevers. U bent zelf verantwoordelijk voor juistheid en relevantie van de gegevens die u verstrekt.

Meer specifiek gaat het om - onder andere - de volgende (documenten met) persoonsgegevens:

 

Werkzoekende of kandidaat:

 

Gedetacheerde, (tijdelijke) werknemer en zelfstandig ondernemer

Indien u voor FlexFirst of haar opdrachtgevers kunt gaan werken/werkt/heeft gewerkt, kan FlexFirst onderstaande gegevens verwerken:

 

7. Met wie kunnen wij uw persoonsgegevens (kandidaten, flexwerkers, zzp-ers) delen?

FlexFirst kan uw persoonsgegevens doorgeven aan andere entiteiten van FlexFirst, haar opdrachtgevers, onderaannemers (bijvoorbeeld gegevensbewerkers) die namens FlexFirst diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.

De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij artikel 5 “Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?”.

Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Nederland. FlexFirst heeft de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat de doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

 

8. Uw rechten

Wij hechten er waarde aan dat u makkelijk gebruik kan maken van uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u gebruik wenst te maken van een van de u toekomende en hieronder benoemde rechten kunt u zoals onderstaand wordt omschreven contact opnemen met onze Data Protection Officer: Astrid van Poppel via 06 - 3086 1111 of per mail via avanpoppel@flexfirst.nl. Daarnaast kunt u op elk gewenst moment uw wensen doorgeven per brief, die u aan Astrid van Poppel kunt richten. Het is: Postbus 109, 5680 AC Best.

 

Inzage en/of wijzigen gegevens

U kunt ons op elk gewenst moment verzoeken aan te geven welke (categorieën van) gegevens wij van u verwerken, voor welke doeleinden dat gebeurt, van welke bron de gegevens komen en welke bewaartermijnen door ons worden gehanteerd.

Daarnaast kunt u op elk gewenst moment contact met ons opnemen om uw gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Mocht onverhoopt blijken dat wij verkeerde persoonsgegevens van u hebben verstrekt zullen wij dit rectificeren.

Wanneer wij uw persoonlijke gegevens hebben gewijzigd stellen wij u hiervan op de hoogte.

 

Verwerking van uw gegevens beperken

Wanneer u het niet eens bent met de inhoud van de gegevens die wij van u bewaren, kunt u een verzoek in dienen tijdelijk de verwerking van uw gegevens te beperken. Wij wachten dan met het verspreiden van uw gegevens tot deze naar uw mening weer op orde zijn. U kunt een verzoek tot een verwerkingsbeperking op elk gewenst moment indienen. Wanneer wij verwerking van uw persoonlijke gegevens beperken stellen wij u hiervan op de hoogte.

 

Recht om gegevens over te dragen

U kunt de persoonsgegevens die wij over u bewaren, in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm op vragen via info@flexfirst.nl of  06 3086 1111. U bent volledig vrij deze informatie over te dragen aan derde.

 

Recht om vergeten te worden

Wanneer u geen gebruik meer wenst te maken van onze diensten kunt u een verzoek indienen van verwijdering van al uw persoonlijke gegevens. U kunt ons op elk gewenst moment via info@flexfirst.nl of  06 3086 1111 dan wel per brief op Postbus 109, 5680 AC Best verzoeken al uw gegevens te verwijderen.

U kunt daarnaast uw eventueel verleende toestemming om uw gegevens te verwerken op elk moment intrekken. Wij zullen de verwerking van uw persoonsgegevens waarvoor u toestemming had verleend staken. Het intrekken van uw toestemming heeft echter geen invloed op de verwerkingen die al hebben plaatsgevonden.

 

Procedure, responstermijn en kosten

Wij proberen uw verzoeken als genoemd in dit hoofdstuk zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen één maand, te behandelen. Wij zijn verplicht uw identiteit te controleren voordat aan uw verzoeken kan worden voldaan. Uw verzoeken worden in beginsel elektronisch behandeld, tenzij dat niet mogelijk is of u anders verzoekt.

Voor de behandeling van uw voornoemde verzoeken brengen wij u in beginsel geen kosten in rekening, tenzij uw verzoeken buitensporig zijn, kennelijk ongegrond of indien u bij het recht op inzage om bijkomende kopieën verzoekt.

 

9. Functionaris gegevensbescherming

FlexFirst heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld die binnen de organisatie toezicht houdt op de toepassing en naleving van de privacy regels. De contactgegevens van deze functionaris zijn: Astrid van Poppel: avanpoppel@flexfirst.nl / 06 3086 1111.

 

10. Beveiliging

FlexFirst doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerden hebben toegang tot de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevensbewerkers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is FlexFirst met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

 

11. Bewaartermijnen

FlexFirst bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking en conform de wettelijke bewaartermijnen.

 

12. Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) datalek

Hebt u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door FlexFirst, dan kunt u schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen via avanpoppel@flexfirst.nl of FlexFirst t.a.v. Astrid van Poppel, Postbus 109, 5680 AC Best. U kunt onze Functionaris gegevensbescherming ook telefonisch bereiken via 06 3086 1111.

 

Is er sprake van een (vermoeden van) een datalek, dan verzoeken wij u dit direct te melden via dit formulier.

 

U heeft een onjuiste code ingevoerd. Probeer het aub nogmaals.
Voornaam: *
Achternaam: *
Omschrijving situatie: *
E-mailadres: *
Telefoonnummer:

 

Indien u het niet eens bent met het gebruik door FlexFirst van uw persoonsgegevens, kunt u eveneens een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

13. Wijzigingen

FlexFirst kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacy Statement.

FlexFirst behoudt zich het recht voor om dit privacy statement aan te passen of te wijzigen. Geen van de bepalingen uit het privacy statement heeft tot doel om enige verplichting of overeenkomst tot stand te doen komen tussen FlexFirst en een betrokkene.

 

Het meest actuele Privacy Statement is te allen tijde in te zien op de website van FlexFirst. Deze versie is opgesteld in Januari 2018.

 

14. Overige bepalingen

Op de bepalingen uit dit Privacy Statement en alle hieruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.